Kvalitet och miljö

Kvalitetspolicy

VB Tak´s kvalitetspolicy är att alla arbetsuppgifter som utför skall tillgodose kunders krav på kvalitet och funktion, detta gäller även för de material vi använder

 • snabbt och effektivt åtgärda kunders uppkomna problem
 • varje uppdrag skall till fullo tillfredsställa kunden som med förtroende kan återkomma
 • företagsledningen svarar för att VB Tak’s kvalitetssyn omfattar alla medarbetare genom delaktighet och utbildning.

Vi gör kvalitet systematisk genom kontrollplan. Delar som VB Tak vill trycka på är:

 • produktionstekniska förutsättningar
 • myndighetskrav på kontroll
 • bygghandlingars krav på kontroll

Kontrollprogrammet omfattar om så är lämpligt även underentreprenörer och leveranser av material. Kontrollplanen skall ge en översiktlig bild av vilka arbetsmoment som är svåra / kan drabbas av kvalitetsfel och därför kräver särskild omsorg. Beställaren skall ges möjlighet att i samråd med oss påverka kontrollprogrammet.
Produkterna vi arbetar med dokumenteras med produktblad, miljövarudeklaration och typgodkännanden. Våra montörer innehar certifikat för heta arbeten.

Miljöpolicy

Vi utför allt från små servicejobb till dem största entreprenader inom både nyproduktion och renovering. Tillsammans skall vi verka för en hög miljömedvetenhet i företaget. Därför skall vi sträva efter att:

 • tillhandahålla produkter och tjänster som orsakar så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och som är säkra att använda och kan återanvändas eller återvinnas på ett för miljön säkert sätt
 • varje medarbetare ansvarar för att arbetsuppgifter och avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt
 • i nuvarande och framtida verksamheter minst följa gällande miljölager och -föreskrifter som är tillämpbara för företaget
 • minska våra ”onödiga” transporter
 • ha en öppen dialog i miljöfrågor med personal, kunder, leverantörer och andra intressenter
 • bedöma miljökonsekvenser vid förändringar i verksamheten.